loader image

تفاهم نامه سیف وی با گردشگری بلاروس

ضمن نشستی رسمی با یوری ایوانوویچ لازارچیک، سفیر بلاروس در ایران، فیلیپ گولای، رییسی اتحادیه گردشگری بلاروس، در حاشیه نخستین همایش بهره برداری از فرصتهای گردشگری بلاروس در هتل بزرگ تهران، تفاهم نامه کنترل کیفیت هتلها و مراکز گردشگری با سیف وی بامضا طرفین رسیداستانداردها در دنیای کنونی، جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند و در عرصه رقابت در بازار، تنوع استانداردها است که می تواند فروش و استقبال محصولات و خدمات را تضمین کند. ،Safeway تنها برند خصوصی کنترل کیفیت و ســامت در حوزه های مختلف مانند مواد غذایی، آرایشــی و بهداشتی، مواد اولیــه، مواد دارویــی و ... به عنوان تکمیل کننده استانداردهای ملی و وزارت بهداشت کشــورمان، تاش می کند تا با نظارت و بازرسی دقیق محصولات در حوزه های مذکور و سایر خدمات کنترلی مانند آزمون های میکروبیولوژی و شــیمیایی، نقش موثری در تضمین سـلـامت کشور داشته باشــد و در همین راستا در حاشیه برگزاری نخستین همایش گردشگری میان ایران و بلاروس، تفاهم نامه میان اتحادیه گردشگری کشور بلاروس و safeway به امضا رسید
یوری ایوانوویچ لازارچیک، سفیر بلاروس در کشورمان در حاشیه این نشست تخصصی به خبرنگار ما گفت: ایران وبلاروس در سالهای اخیر به خوبی توانسته اند از فرصت ها و پتانسیل های فرهنگی، آموزشــی و اقتصادی خود در جهت افزایش حجم مبادلات خود استفاده کنند و وشبختانه برگزاری این نشست تخصصی می تواند فرصت خوبی برای آشنایی فعالان گردشــگری ایران و بلاروس باشد و دولت بلاروس از حضور گردشگران ایرانی استقبال خواهد کرد و امیدواریم شاهد تبادل گردشگر میان دو کشور باشیم
فیلیپ گولی، ريیس اتحاديه گردشگری کشور بلاروس نیز در حاشــیه امضا تفاهم نامه میان Safeway و بلاروس اظهار کرد: ايران و بلاروس می توانند در زمینه تبادل گردشــگر همراهی خوبی داشته باشــند اما در اين میان، نیازهای گردشگران از اهمیت ويژه ای برخوردار است.
وی افزود: هر گردشــگری با فرهنگ و ســبک زندگی خود به کشــورهای ديگر سفر می کند و نیازهای آن بر اســاس همــان فرهنگ های قومیتی است و سلامت و توجه به بهداشت مقصد گردشــگری همواره يکی از نیازهای ايرانی ها و بلاروسی ها در گردشگری است.
ريیــس اتحاديه گردشــگری بــلاروس افزود: Safewayرا در ســفر به ايران شــناختم و با جلســات متعددی که با مديران اين شــرکت داشــتم، به نتايج خوبی رســیدم و امیدوارم با امضا اين تفاهم نامه و انجام بازرسی های دقیق Safeway از هتلها، مراکز گردشگری در ايران و بلاروس، گردشگران دو کشور با اطمینان خاطر سفر کنند و جهت معرفی اين برند و جلب توجه مردم به اهمیت ســلامت و بهداشــت، لوگوی Safeway را در مدت زمان حضورم در ايران به لباسم نصب خواهم کرد


متن خبر در روزنامه هفت صبح