loader image

گواهینامه سیف وی در کلینیک های دامپزشکی

مطابق با استانداردهای بین المللی و ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان دامپزشکی کل کشور، مرکز تحقیقات سیف وی، با کمک به کلینیک های دامپزشکی شرایط بهداشت عمومی و تخصصی آنها را کنترل می کند


مرکز تحقیقات سیف وی به منظور ارتقا سطح کیفیت در کلینیکهای دامپزشکی و جلوگیری از سرایت بیماریها از دام به انسان و از دام به دام، یک برنامه ایمنی و بهداشت متناسب با محیط کار دامپزشکان طراحی و از ژانویه 2018 اجرا نموده است.
این برنامه شامل موارد متعددی از قبیل موارد زیر می باشد
کنترل میکروبیولوژی سطوح کلینیکی و بهداشت و ایمنی محیط کار بصورت مستمر
بررسی سوابق آموزشی
کنترل واکسیناسیون و مدارک بهداشتی کارکنان
اجرای قوانین و مقررات پیشگیری از مخاطرات بالقوه در محیط کار
اجرای دستورالعملهای حذف پسماندها
آموزش کارکنان موثر در کیفیت و غیر موثر
در همین راستا بسیاری از مراکز دامپزشکی ویژه دامهای کوچک مانند کلینیک فرمانیه موفق به دریافت گواهی کنترل کیفیت سیف شده اند و بسیاری دیگر نیز اقدام و در حال طی مقدمات صدور گواهینامه های مرتبط می باشند.
مرکز تحقیقات سیف وی بالاترین گواهینامه (TQC) را به دامپزشکان و کلینیکهای دامپزشکی توصیه می کند